درباره ورزشی رزرو

ورزشی رزرو:

رزرو کردن سالن چند سال هم برای مشتری ها و هم برای مسئول سالن مشکلاتی به همراه داشته سامانه رزرو سالن و چمن ورزشی این مشکلات را برای هر دو طرف رفع نموده است.


مدیر ورزشی رزرو: محمدحسن رضایی تبار


تماس: 09168865663


وب سایت: اپس یار